เมื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตร ตำบลโพธิ์ ศรีสะเกษ - Khaosisaket.com

KhaosisaKet.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
รับจำนำ ศรีสะเกษ
ข้อความทั้งหมด 46 ข้อความ

คำทักทายจากเพื่อน

ดู: 2268|ตอบกลับ: 0

เมื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตร ตำบลโพธิ์ ศรีสะเกษ

[คัดลอกลิงก์]

1517

กระทู้

5

ติดตาม

6016

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2016-9-29 18:14:19 |ดูโพสต์ทั้งหมด |ดูภาพขนาดใหญ่
เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้โพสกรุณากด LIKE ด้วยนะ

พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

พัฒนาการเกษตรยั่งยืน

            ความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ และหมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตลอด 3 ปี เกิดความร่วมมือ สร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติ และการประกอบเกษตรกรรม ที่ยกระดับอาชีพการเกษตร ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบกัน ทำให้ความเข้มแข็ง ของเกษตรกร ในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ได้มีน้ำใช้รู้คุณค่า หวงแหนน้ำ และขยายประโยชน์ ไปสู่เกษตรกรนอกพื้นที่ เพื่อพัฒนาการเกษตร ร่วมกันทั้งตำบล สร้างฐานรากความยั่งยืน ให้กับเกษตรกร
            การขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาการเกษตรยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้น้ำหนักกับการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน สำหรับการดำเนินโครงการฯ นี้ เป็นการนำแนวทาง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” มาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ ในเขตจัดรูปที่ดิน สามารถพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางของตนเองได้ และตระหนักได้ว่า เกษตรกรเป็นผู้มีศักยภาพ ในการดูแลแหล่งน้ำ ร่วมกันคิดออกแบบ ระบบบริหารจัดการน้ำ ดูแลบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานได้เองซึ่งที่สุด จะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
            สำหรับพื้นที่ของ ต.โพธิ์  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ได้รับการบรรจุ ให้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาการเกษตรยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ที่ดำเนินงานมานับตั้งแต่ปี 2557-2559 ภายใต้ดำเนินการ ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยพื้นที่เขตโครงการจัดรูปที่ดิน จะครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โพธิ์
            การดำเนินโครงการนี้ ที่หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ และหมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผลประโยชน์ได้กระจายครอบคลุม ไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงยังความอุดมสมบูรณ์ มาอยู่พื้นเกษตกรรม จากเดิมที่คนในหมู่บ้าน ต้องค้าแรงงาน เพื่อสร้างรายได้ แต่เมื่อมีการจัดรูปที่ดินทำถนน ทำคลองส่งน้ำ ทำให้พื้นดินที่ซึ่งเคยแห้งแล้ง กลับมาอุดมสมบูรณ์ วิถีของเกษตรกรรมกลับคืนมา

เกษตรกรตำบลโพธิ์ เมืองศรีสะเกษ

เกษตรกรตำบลโพธิ์ เมืองศรีสะเกษ

            นายณัฐกิต กองรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โพธิ์อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “การได้รับบรรจุ ให้อยู่ในโครงการ พัฒนาการเกษตรยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ทำให้เกิดการจัดตั้ง กลุ่มคณะทำงานขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร จนทำให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถประกอบอาชีพ ได้ดีขึ้นตามลำดับ มีรายได้เพิ่มขึ้น ในเรื่องปัญหาของชุมชน ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด ก็หายไปส่งผลให้ การบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนทำได้ง่ายขึ้น การค้าแรงงานเริ่มลดลง ประชากรในวัยทำงาน กลับมาสู่ภาคการเกษตร เพราะเห็นถึงความมั่นคง ลดปัญหาการทิ้งถิ่นฐานลง”
            นายเพทาย ศิริบูรณ์ อายุ 61 ปี เกษตกรบ้านโนนจาน หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “ภายหลังจากมีการจัดรูปที่ดิน ในพื้นที่นาของตน ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เพราะว่ามีการพัฒนาเส้นทาง ไปถึงพื้นที่ทางการเกษตร การเดินทางทำได้สะดวกขึ้น การขนส่งผลิตผล ทางการเกษตร ไปสู่ตลาดทำได้ง่ายขึ้น และเมื่อมีโครงการ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนฯ เข้ามา ทำให้คนในชุมชน คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน อย่างเป็นธรรมมากขึ้น”
            นายบุญธรรม แอนดก อายุ 61 ปี เกษตกรบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “การรวมกลุ่มของเกษตรกร ถือเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญยิ่งเพราะทำให้สมาชิก ต้องอยู่บนพื้นที่ฐาน ความเป็นธรรมการมีวินัย รักษากฎของกลุ่ม โดยหลังจากที่เกษตกร ได้ตั้งกลุ่มกันสำเร็จ ก็พัฒนากลุ่มมาเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยทำนา เพียงอย่างเดียว ก็พัฒนาทำการเกษตรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำนาการทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงปลา ทำได้แทบทุกชนิดพื้นที่ ดินกลับมามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ก็เข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้เกษตรกร จนเกษตรกร ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้”

พัฒนาทำการเกษตรหลายอย่าง

พัฒนาทำการเกษตรหลายอย่าง

            ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวว่า “ปัจจัยความสำเร็จ ที่สำคัญของโครงการนี้อยู่ที่ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” เกษตรกรตระหนักถึง คุณค่าของน้ำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เห็นถึงศักยภาพของตนเอง และชุมชน ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ โครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกันบำรุงรักษาคันคูส่งน้ำ และร่วมกันวางแผนงาน เพื่อพัฒนาให้ชุมชน เกิดความเข้มแข็งอีกทั้งสามารถ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ด้วยกันเองและระหว่างกลุ่มเกษตรกร กับเจ้าหน้าที่ก่อเป็นองค์ความรู้ ที่ได้จากการปฏิบัติจริง ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ โดยขยายผลต่อยอดโครงการ ที่ขยายคลองส่งน้ำ เพื่อกระจายน้ำ ให้เกษตรกรนอกพื้นที่จัดรูปที่ดิน ส่งผลให้การขยายพื้นที่การรับน้ำ เพิ่มเติมอีก 2,000 ไร่ เกิดการรวมตัวกัน เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ สู่ชุมชนอื่นๆ ได้อีกด้วย”
            นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน จัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กล่าวว่า “การพัฒนาการเกษตร ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ได้นำเอาแนวทาง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”มาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ ในเขตจัดรูปที่ดิน สามารถพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางของชุมชน ของตนเองได้เกิดกระบวนการร่วมกันคิดออกแบบ ระบบบริหารจัดการน้ำ ดูแลบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานได้เอง ซึ่งจะก่อให้เกิด การตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่างยั่งยืน”

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์

สำนักข่าวศรีสะเกษ บริษัท เอไอไฟว์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
Tel. 0-4596-0545 Hotline 06-1596-0545 Fax. 0-4596-0110
Line ID. ai5corp
EMail : editor@khaosisaket.com
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|WAP|ข่าวศรีสะเกษดอทคอม

GMT+7, 2018-10-20 05:52 , Processed in 0.112686 second(s), 44 queries .

Powered by KhaoSisaket@gmail.com X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน