รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) - Khaosisaket.com

KhaosisaKet.com

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
รับจำนำ ศรีสะเกษ
ข้อความทั้งหมด 55 ข้อความ

คำทักทายจากเพื่อน

ดู: 440|ตอบกลับ: 0

รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

[คัดลอกลิงก์]

54

กระทู้

0

ติดตาม

201

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 2018-1-23 12:38:06 |ดูโพสต์ทั้งหมด |ดูภาพขนาดใหญ่
เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้โพสกรุณากด LIKE ด้วยนะ

รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส ...

รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส ...


เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ฉะนั้น อาศยอำานาจตามความในมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสอสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาร้บราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งนักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คร้ังที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
2. จํานวนตาแหน่งว่างทจะบรรจุครั้งแรก
บรรจุครั้งแรก จํานวน 200 อัตรา
3. ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. คณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตทิั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวกลจริตหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมองื
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราช
บัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่าน

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบอัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุด line id: @naihoy
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|WAP|ข่าวศรีสะเกษดอทคอม

GMT+7, 2019-1-23 08:31 , Processed in 0.073795 second(s), 34 queries .

Powered by KhaoSisaket@gmail.com X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน